Εκτελεστικό Συμβούλιο

Αρμοδιότητες:

Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Πολιτικής Επιτροπής και ελέγχει την ορθή εφαρμογή τους από τα όργανα του φορέα, εκτός από αυτές που αφορούν την Οικονομική Επιτροπή. 

Υποστηρίζει τον Πρόεδρο στη διαμόρφωση πολιτικών και προγραμματικών θέσεων, διαμορφώνει τις προγραμματικές θέσεις, εκδίδει ψηφίσματα και επιβλέπει την πολιτική στρατηγική και επικοινωνία των θέσεων και απόψεων του Φορέα. 

Αποφασίζει για την συμπόρευση με άλλους πολιτικούς φορείς, πολιτικούς σχηματισμούς, κινήματα, ενώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες, για πολιτική συνεργασία, ενσωμάτωση, συμμετοχή, συμπόρευση ή και δημιουργία μεγαλύτερου συνασπισμού, στο πλαίσιο κοινής ιδεολογικής και πολιτικής πλατφόρμας.

Παραπέμπει τα μέλη στην Επιτροπή Δεοντολογίας σε εφαρμογή των διατάξεων του του παρόντος. Συντάσσει τον Ειδικό Κανονισμό Συνεδρίου και τον υποβάλλει στην Π. Ε. για έγκριση. 

Συντάσσει ή τροποποιεί και ψηφίζει τον Κανονισμό Κεντρικής και Περιφερειακής Οργάνωσης. Χαράσσει την οργανωτική πορεία του φορέα και συντονίζει την δράση της Κεντρικής και Περιφερειακής Οργάνωσης με την Κοινοβουλευτική ομάδα, τους Ευρωβουλευτές καθώς και την οργανωτική συμπόρευση με άλλους πολιτικούς φορείς, πολιτικούς σχηματισμούς, κινήματα, ενώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες, για πολιτική συνεργασία, ενσωμάτωση, συμμετοχή, συμπόρευση ή και δημιουργία μεγαλύτερου συνασπισμού, στο πλαίσιο κοινής ιδεολογικής και πολιτικής πλατφόρμας. 

Εισηγείται στον Πρόεδρο τη σύσταση οργάνων, μονοπρόσωπων ή μη, συμβουλίων και τομών δράσης, με επιβοηθητικό στη εύρυθμη λειτουργία του φορέα ρόλο. Συντάσσει τα ψηφοδέλτια του φορέα για τις Εθνικές ή Ευρωβουλευτικές εκλογές και τα υποβάλλει στον Πρόεδρο για έγκριση. 

Ο τρόπος και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων  Βουλευτών και Ευρωβουλευτών καθορίζονται με απόφαση του Ε. Σ.

Συντάσσει σχέδιο οργανωτικής δράσης, το οποίο και επικαιροποιεί με βάση τις πολιτικές εξελίξεις και εισάγει στην Π. Ε. έκθεση με τα πεπραγμένα του. Αποφασίζει επί παντός θέματος που εισάγεται σε αυτό από τον Πρόεδρο.

Εκτελεστικό Συμβούλιο:

  1. Γενικός Διευθυντής: Ανδρέας Κομματάς, οικονομολόγος, πρώην πρόεδρος του ΝΑΤ και ως εκ της θέσεως του συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.
  2. Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου, με αρμοδιότητες εκπροσώπου Τύπου: Ελίνα Μπαχαρίδη, και ως εκ της θέσεως της συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.
  3. Νομική Σύμβουλος προέδρου: Αγγελική Μπαρμπαγάλου και ως εκ της θέσεως της συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.
  4. Γραμματέας Οργανωτικού: Δημήτρης Κλεισιάρης, και ως εκ της θέσεως του συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο
  5. Αναπλ. Γραμματέας Οργανωτικού, Χρήστος Αναστασίου, και ως εκ της θέσεως του συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο

Επιπλέον μέλη Εκτελεστικού Συμβουλίου:

  • Μιχάλης Χαραλαμπίδης 
  • Μιχάλης Καραμπίνης 
  • Άγγελος Παπαλεξόπουλος
  • Στάθης Καρυδάκης
  • Αθανάσιος Πανιός (Σύμβουλος προέδρου για θέματα Β. Ελλάδος)