ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο και εν συντομογραφία Ε.Σ., είναι το ανώτερο πολυπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελούν:

  • Ο Πρόεδρος

  • Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι

  • Ο Γενικός Διευθυντής

  • Ο Εκπρόσωπος τύπου

  • Ο Γραμματέας της Π.Ε.

  • Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

  • Ο επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του Φορέα

  • Ο Γραμματέας της Νεολαίας

  • Ο Γραμματέας Οργανωτικού

  • Ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος

Αποτελεί το συντονιστικό όργανο λειτουργίας του πολιτικού φορέα ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του Φορέα.
Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Πολιτικής Επιτροπής και ελέγχει την ορθή εφαρμογή τους από τα όργανα του Φορέα, εκτός από αυτές που αφορούν την Οικονομική Επιτροπή. Παραπέμπει τα μέλη στην Επιτροπή Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΕΚΑΠ) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος.
Συντάσσει τον Ειδικό Κανονισμό Συνεδρίου και τον υποβάλλει στην Π.Ε. για έγκριση.
Συντάσσει ή τροποποιεί και ψηφίζει τον Κανονισμό Κεντρικής και Περιφερειακής Οργάνωσης.
Χαράσσει την οργανωτική πορεία του Φορέα και συντονίζει την δράση της Κεντρικής και Περιφερειακής Οργάνωσης με την Κοινοβουλευτική ομάδα, τους Ευρωβουλευτές καθώς και την οργανωτική συμπόρευση με άλλους πολιτικούς φορείς, πολιτικούς σχηματισμούς, κινήματα, ενώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες, για πολιτική συνεργασία, ενσωμάτωση, συμμετοχή, συμπόρευση ή και δημιουργία μεγαλύτερου συνασπισμού, στο πλαίσιο κοινής ιδεολογικής και πολιτικής πλατφόρμας.
Εισηγείται στον Πρόεδρο τη σύσταση οργάνων, μονοπρόσωπων ή μη, συμβουλίων και τομών δράσης, με επιβοηθητικό στη εύρυθμη λειτουργία του Φορέα ρόλο.
Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Πολιτικής Επιτροπής.
Συντάσσει τα ψηφοδέλτια του Φορέα και τα υποβάλλει στον Πρόεδρο για έγκριση. Ο τρόπος και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών καθορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου.
Συντάσσει σχέδιο οργανωτικής δράσης, το οποίο και επικαιροποιεί με βάση τις πολιτικές εξελίξεις και εισάγει στην Πολιτική Επιτροπή έκθεση με τα πεπραγμένα του.
Αποφασίζει επί παντός θέματος που εισάγεται σε αυτό από τον Πρόεδρο.