ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την Πολιτική Επιτροπή αποτελούν:

 • Ο Πρόεδρος

 • Ο Αναπληρωτή Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι

 • Ο Γενικός Διευθυντής

 • Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

 • Οι Ευρωβουλευτές

 • Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, που δεν έχουν την ιδιότητα του αιρετού μέλους της

 • Πολιτικής Επιτροπής.

 • Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας που δεν έχουν την ιδιότητα του αιρετού μέλους της

 • Πολιτικής Επιτροπής.

 • Μέλη του Φορέα που έχουν το αξίωμα του Περιφερειάρχη, του μέλους Περιφερειακού

  Συμβουλίου, του Δημάρχου, του μέλους Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου

  Κοινότητας, του Προέδρου Επιμελητηρίου, του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

  Επιμελητηρίου, του προέδρου Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας

  συνδικαλιστικής οργάνωσης, του μέλους Διοίκησης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας ή

  Τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

 • Πενήντα (50) αιρετά μέλη, που εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία από Συνέδριο.

 • Ο Γραμματέας της Νεολαίας και το Συντονιστικό Γραφείο της.

Η Πολιτική Επιτροπή υποστηρίζει τον Πρόεδρο στη διαμόρφωση των ιδεολογικών, πολιτικών και

προγραμματικών θέσεων, χαράσσει την πολιτική του φορέα, εξειδικεύει τις αποφάσεις του

Συνεδρίου, καθώς και την ορθή υλοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου και του Προέδρου.

Αποφασίζει επί παντός θέματος που εισάγεται σε αυτή από τον Πρόεδρο, την Πολιτική Γραμματεία

και το Εκτελεστικό Συμβούλιο..

Οι αποφάσεις της Πολιτικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του πολιτικού φορέα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Η Πολιτική Επιτροπή ψηφίζει και εγκρίνει ή τροποποιεί:

Το Καταστατικό.

Τον Ειδικό Κανονισμό Συνεδρίου.

Το καταστατικό της Νεολαίας.

Τους Κανονισμούς Λειτουργίας α) της Επιτροπής Εφαρμογής Καταστατικού και

Πιστοποίησης (ΕΕΚΑΠ), β) της Οικονομικής Επιτροπής.

Τον Κανονισμό Δεοντολογίας.

Τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης.

Η Πολιτική Επιτροπή εισάγει έκθεση με τα πεπραγμένα του πολιτικού φορέα ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ενώπιον του Συνεδρίου.

Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή των μελών της από το Συνέδριο, με μυστική ψηφοφορία,

εκλέγει:

 • Τον Γραμματέα της,

 • Έξι (6) μέλη της Πολιτικής Γραμματείας,

 • Τρία (3) μέλη της Επιτροπής Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΕΚΑΠ),

 • Ένα (1) μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με ένα (1) σταυρό προτίμησης.